14 - Gunnarp fram till i dag

Vid auktionen 1850 blev Gunnarps marker uppdelade i åtta olika delar. Den största delen behöll Ola Christiansson medan resten köptes av sju andra personer från grannbyarna. Dessa fick till på köpet några av de längor, som fanns vid byns åtta gårdar. Man kan förmoda att dessa revs av köparna och att man tog tillvara byggnadsmaterialet. Bostadshusen behölls av Ola Christiansson men även dessa revs så småningom för att ge plats åt Gunnarpsgården.

Vad hände då med de sju övriga ägare? Marken fortsatte att delas upp och det blev många ägare så småningom. I en kartläggning av Tjörnarps socken 1928-29 gjord av Rikets Allmänna Kartverk, finns alla fastigheter förtecknade. Sammanlagt fanns då omkring 200 fastigheter fördelade på Gunnarp 1-8. Man kan också studera Mantalslängden för Tjörnarp 1941. Där finns fortfarande de åtta numren kvar. Gunnarp 1 delades av ett 10-tal ägare, liksom Gunnarp 2,3,4,5,6 och 7. En ägare var Statens Järnvägar, som där byggde järnvägsstationen. Men det var Gunnarp 8 som hade de flesta tomterna. Norra delen av Tjörnarps Stationssamhälle byggdes på marken från Gunnarp 8.  På en del av Gunnarp 2 byggdes Tjörnarpsgården. Den omfattade då också Gunnarp 5 och Gunnarp 8. Berättelsen om denna del av det gamla Gunnarp finns mycket väl redogjord för på sockengillets hemsida www.tjornarpshistoria.se. Jag hänvisar till den och utelämnar den delen här. En lista med karta över en del gårdar i Gunnarp utanför tätorten finns också i boken Byar i Tjörnarp av Tjörnarps Sockengille 1997.

Gunnarps Nygård, som de fyra döttrarna Kruse köpte ut 1887, utvecklades till en stor gård. Under 1920-talet när gården ägdes av Hilbert Pålsson byggdes också ett antal hus som blev en ny Gunnarps by.. Dessa hus finns beskrivna i artikeln “Den lilla byn i Gunnarp” av Nils Nilsson, som finns på sockengillets hemsida. Hilbert Pålssons far Anders Påhlsson startade ett bageri i Malmö, som senare blev Pågens. I villan till Nygård fanns på 1920-talet också ett kafferosteri. Under andra världskriget användes samma villa till ett hem för judiska flyktingbarn. Ett 20-tal barn från Wien, Berlin och andra tyska städer räddades undan förföljelsen här.

På Gunnarp nr 6, strax sydost om Gunnarpsgården, byggdes en annan gård. På 1930-talet och framåt hette ägaren Arvid Olsson, född 1891. Han var gift med Gerda Martinsson, född 1896, som var barnmorska i Tjörnarp på 1920- och 30-talen. 

När landsväg 23 år 1955-58 leddes om förbi Tjörnarp, delades den gamla Gunnarps-arealen i två delar. Om man observerar fastighetsbeteckningarna på båda sidor om vägen kan men ännu se hur stort Gunnarp var på 1850-talet.

Efter John Olanders död köpte generallöjtnant Sven Philip Salander Gunnarpsgården. De följande ägarna blev 1969 familjen Frykman, 1991 familjen Ericson, 1995 familjen Flink och från 2011 Birgitta Thorell och Rune Andersson.

Bortsett från fastighetsbeteckningarna finns det i dag inte mycket kvar som påminner om den gamla byn Gunnarp med de åtta gårdarna. Min förhoppning är att denna hemsida kan bidra till att hålla minnet vid liv.