08 - Familjen Kruse i Gunnarp

Den som först under en längre tid bodde på den nybyggda Gunnarpsgården var Nils Rudolf Kruse. Kruse föddes 1837 i Malmö, kom till Gunnarpsgården 1861 och dog där 1890.

Släkten Kruse kom närmast från Lund. Den kan spåras där ner till 1600-talet. Joackim Kruse (1748-1809) kom till Malmö, där han fick burskap som sämskmakare. Sonen Lars Petter Kruse (1797-1883) startade som delägare ett handelsbolag 1825. När partnern dog 1840 blev företagets namn LP Kruse och 1850, när sonen Carl Gustaf (1825-1877) togs upp som partner, blev det LP Kruse & Son. Firman sysslade till att börja med både med export- och import-verksamhet i samband med minuthandel, men kom snart att koncentrera sig på importrörelsen, där firman drev omfattande verksamhet framför allt med manufakturvaror. Verksamheten bedrevs från Kruseska Gården på nr 132-133 i kvarteret 6, Magnus Smek. Det var på Östergatan i Caroli församling. 1861 upptogs även sonen Lorentz Edvard (1830-1904) i firman. 1870 upphörde kolonialaffären och företaget koncentrerade sig på trikåfabrik och bomullsväveri.

Lars Petter Kruse medverkade till bildandet av Manufakturbolaget (MAB) och Malmö Mekaniska Bomulls Wäfveri. MAB blev senare en del av MAB & MYA koncernen.

Krusegatan och Krusegränd i Malmö är uppkallade efter Lars Petter Kruse, som ses på fotot nedan.

Lars Petter Kruse hade åtta barn. En av sönerna var Frans Oskar (1827-1901) och den yngste sonen hette Nils Rudolf (1837-1890). En av döttrarna var Louise (1833-1922) gift med Theodor Lundquist, stadsfullmäktig i Malmö. Familjen var välsedd i Malmö och när Nils Rudolf föddes fick han industrimannen Frans Henrik Kockum som fadder.

Lars Petter Kruse köpte alltså 1848 Fredriksbergs säteri. Detta var en större egendom (före år 1770 kallad Snuggerup) och omfattade på den tiden hela Sösdala by. Gården hade tidigare tillhört lagmannen Olof Rönström, som dog 1846. 1849 flyttade Lars Petter Kruses son Frans Oskar till Fredriksberg och brukade gården. Frans Oskar Kruse skiftade Sösdala by 1852-1853, gårdar såldes och på den kvarvarande marken lät han uppföra gården Oscarsfarm 1861. Vid den tiden hade också Frans yngre bror Nils Rudolf Kruse flyttat till Fredriksberg som inspektor. Under denna tiden hade också Gunnarps by skiftats och marken där fått nya ägare. En av dem var Ola Christiansson som lät bygga Gunnarpsgården. Ola Christiansson flyttade ut 1861 och Nils Rudolf Kruse flyttade in. 

Anmärkning: Fredriksberg omfattade nästan 1/4 av all mark i Norra Mellby socken. Den odlade åkerarealen var liten och det mesta bestod av skog och stora ytor, som användes till betesmarker åt djuren.

Frans Oskar Kruse hade 1861 flyttat till Oscarsfarm. Fadern Lars Petter Kruse flyttade 1865 in på Fredriksberg, som senare togs över av hans yngsta dotter, gift med Axel Lindgren, en svåger till Rudolf Kruse. Frans Oskar Kruse sålde Oscarsfarm 1875 och flyttade senare till en av sina gårdar, Vätteryd.

Anmärkning: Nils Månsson berättar i boken “Efterskörd”: “Kruse blev inte rik på sina företag utan kom i ekonomisk misär och måste 1875 sälja Oscarsfarm, sin egen skapelse, och övertog ett kronoarrende – Stora Råby boställe – helt nära Lund. År 1877 flyttade han med sin familj till Lund, där han hyrde en våning. Men han längtade tillbaka till skogsbygden igen och höll kontakt med sin bror Rudolf Kruse, som bodde på Gunnarp i Tjörnarps socken. I Vätteryd låg en gård som han ännu ägde och brukade med lejd arbetskraft och till denna gård byggde han nu ett präktigt boningshus och flyttade dit 1879 för att stanna kvar där till sin död år 1901.”

Fotot nedan visar Frans Oskar Kruse. 

,Frans Oskar Kruse hade en dotter som hette Ingrid Mathilda, född 1864. Hon gifte sig med Peter Malling och blev författarinna. Hon skrev både under eget namn och under pseudonymen Stella Klave. Hennes senare författarskap innefattar en serie herrgårdsromaner, som hon troligen inspirerats till från livet under uppväxten. En av böckerna, en självbiografi, heter “Ungdomsdrömmar och Ungdomsbekymmer”. Där skriver hon: “En dag har vi varit med far på släde till Wetteryd – hans favorithemman, beläget i yttersta utkanten av egendomen, gränsande till hans brors gård, och den enda bit jord han behöll, när allt det övriga såldes.

F O Kruse var mycket god vän med klockaren i församlingen, Otto Lindblad, som blev känd som studentsångare och kompositör (Kungssången och “Vintern rasat ut”) i Lund. Med sina sångarvänner från Lund gästade han ofta vännen Kruse på Fredriksberg.

Nils Rudolf Kruse köpte Gunnarpsgården 1861. Köpesumman var 63 000 Rdr Rmt. 23 år gammal hade han gift sig 1860 med Elisa Hildegard Lindgren, född 1837. Elise Lindgren var dotter till ägaren till Västerstads säteri. Se Avsnitt 9 för mera information om familjen Lindgren och dess betydelse för Gunnarp. Rudolf och Elise Kruse fick fem döttrar på Gunnarpsgården. Ingrid Maria Leontina föddes 1861, Gerda Elisabeth 1863, Anna Sophia 1864, Ida Gunhilda 1865 och Clara Hildegard 1867. 

På den tiden var det vanligt, att barn utan anhöriga fick ett hem genom att auktioneras bort. 1864 kom flickan Cecilia Nilsdotter på det sättet till N.R.Kruse, Gunnarp med följande krav: 1) hon skall hållas i skolan, när den är i roten, 2) hon skall hållas med nödiga kläder, 3) N R Kruse skall ej hava någon betalning därför. Det var annars vanligt att barn auktionerades bort till lägstbjudande.

1869 avled Elise Kruse 32 år gammal i lungsot. Hon efterlämnade mannen och 5 barn under 10 år.

Mathilda Malling skrev 1875: “Den 2 januari är jag blott upptagen av att min farbror och hans fem små moderlösa flickor, som dagen förut kommit till middag, ha stannat hos oss över natten. Detta var något särdeles roligt, när det hände: alla kusinerna i syskonsängar.”

Enligt arvskifte 1871 tillskiftades barnen hälften av Gunnarp, som de emellertid enligt köpebrev 1882 sålde till sin far. Under tiden 1875-77 fanns Mamsell Maria Katrina Nordström som guvernant för barnen.

N R Kruse var aktiv i kommunen. 1861 blev han medlem i kommittén om kyrkobygget och 1862 valdes han till ordförande i kommunalstämman för fyra år. Samtidigt blev han ordförande i kommunalnämnden, som han dock avstod från. 1885 valdes Kruse till revisor i kommunen. Samma år var han också snöplogmästare.

1875 öppnades Sösdala Sparbank. F.O.Kruse och N.R.Kruse var båda sparbankens stiftare och första huvudmän. N.R.Kruse bev vice ordförande och mellan 1883 och 1887 var han bankens ordförande. Men han var 1875 också den störste låntagaren med 6 000 kronor.

Under denna tid planerades järnvägsstationen i Tjörnarp. N.R. Kruse och två andra skänkte mark 1875 enligt ett “Gåfvobrev” åt “Hållstation Gunnarp”. Stationsnamnet blev dock Tjörnarp. Men Kruse försökte också dra nytta av järnvägen genom att begära ett sidospår för omlastning av ved, tegel etc.

1878 gifte Rudolf Kruse om sig med Alma Katharina Pegelow, född 1855 i W. Ahlstad. Almas far hade invandrat från Tyskland 1836. Med henne fick han barnen Rudolf Lars Fredrik född 1879 och Edith Ingeborg född 1885. Efter giftermålet blev Almas syster Elly Maria Pegelow guvernant. 

Anmärkning: Alma Pegelow hade en äldre bror Fritz, som blev generaldirektör för SJ och senare vice ordförande i L M Ericsson. Han var också riksdagsledamot i andra kammaren och kallades “Pegelow i Göteborg”.

Fotot nedan visar Rudolf Kruse.

Liksom sin bror hade Rudolf Kruse dåliga affärer och gick i konkurs. Enligt köpebrev från 1887 köpte döttrarna Maria, Anna, Ida och Gerda ur deras far Nils Rudolf Kruses konkursmassa för 25 000 kronor på exekutiv auktion 3/15 mtl nr 1, 9/32 mtl nr 2 och 1/3 mtl nr 4 Gunnarp, kallat Nygård. Yngsta dottern Klara, senare gift Malmgren, blev enligt köpebrev 1888 delägare i Nygård mot en inbetalning av 5 000 kronor. Det var hennes testamentslott efter farfadern Nils Petter Kruse. Anledningen till att döttrarna kunde köpa ut en stor andel av gården var troligen ett arv från deras morfar Johan Anders Lindgren, som dött 1870.

Resten av gården såldes på offentlig auktion 1888. Genom Per Nilsson i Slättaröd inropade Mellby, Tjörnarps och Häglinge socknars sparbank 1/2 mtl Gunnarp nr 3, 3/8 mtl Gunnarp nr 6 och nr 7 för 28 000 kronor. Vid auktion samma år sålde sparbanken fastigheterna till inspektoren Sonne Cronsell i Göteborg för 30 000 kronor. Han överlät köpet på våren 1889 till inspektoren N Tullsen, Läreda som sedan avyttrade egendomen 1890 till Nils J Widstrand för 30 000 kronor.

Rudolf Kruse drabbades av hjärnblödning. Hans utomordentligt duktiga dotter Maria drev lantbruket på Nygård, inrättade ett mejeri och försörjde familjen, så länge fadern levde.

Den 13 juli 1890 dog Nils Rudolf Kruse på Gunnarpsgården av slaganfall. Änkan Alma Kruse flyttade till Malmö tillsammans med dottern Edith. Sonen Rudolf adopterades av en broder till Alma Kruse i Örebro. Nils Rudolf Kruses döttrar Gerda Elisabeth, Anna Sofia och Clara Hildegard hade 1885 flyttat ut och döttrarna Ingrid och Ida flyttade till Gunnarp nr 1.

Maria, Gerda Elisabeth och Anna Sophia gifte sig aldrig. Maria dog i Malmö, Gerda Elisabeth bodde i Danderyd. Där fanns också Anna Sophia. Hon var fotograf.

Ida Kruse gifte sig med Gustaf Henry Persson Hvid som var disponent och född i Mönsterås. De bodde i Simrishamn. Senare blev Henry Hvid konsul i Malmö för Rumänien. De hade två söner.

Klara Hildegard Kruse gifte sig med Petrus Johannes Malmgren. De bodde i Malmö. Dottern Eva Maria Cecilia, född 1906, gifte sig med Thomas Ludvig Munck af Rosenschöld, född 1899. Han tillhörde den adliga ätten, var jurist och borgmästare i Malmö 1941-66. 1977 ordnade paret Munck af Rosenschöld en träff för Kruse-släkten på Gunnarpsgården.

Sonen Rudolf Kruse blev civilingenjör och bodde i Stockholm. Den yngsta dottern Edith Ingeborg gifte sig inte. Hon bodde i Stockholm.

Anmärkning: Mycket information om släkten Kruse har hämtats från boken “Om Slægten Kruse – Familie-Legendernes Logbog”, skriven av Otto Mikkelsen. Boken har utgivits privat i Danmark.